Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Informujemy, że od kwietnia 2020r. NZOZ nr 1 prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest to oddział stacjonarny, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Celem działania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły okres leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają już dalszego pobytu w szpitalu, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego:
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 25.06.2012r.)


 1. Do Zakładu są przyjmowani pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne,

 2. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba  lub zakład opieki zdrowotnej,

 3. Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji powinny zawierać:

 • wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (druk w załącznikach),

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga hospitalizacji (druk w załącznikach),

 • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub pielęgniarkę ZOZ, w którym osoba ubiegająca się  o skierowanie przebywa (druk w załącznikach),

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja ZUS, ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu oraz oświadczenie, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w ZOL nie są objęte ani obciążone prawami osób trzecich,

 • kwalifikację pielęgniarską - karta oceny stanu samoobsługi pacjenta (druk w załącznikach),

 • skierowanie do ZOL wystawia lekarz rodzinny lub opiekujący się aktualnie w Szpitalu,

 • wcześniejszą dokumentację medyczną ( karty informacyjne),

Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika naszego zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź nie umieszczeniu osoby w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do zakładu. W przypadku braku miejsc - pacjent umieszczany jest na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź umieszczeniu na liście oczekujących.

Formularze do pobrania:

 1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - pobierz

 2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - pobierz

 3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO* - pobierz

 

Zasady odpłatności za pobyt w ZOL-u:

Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2004 Nr 210 poz. 2135), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.


Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej               do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:


 • DECYZJĘ ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO ustalającego wysokość emerytury albo renty /do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z  odrębnymi przepisami,

 • DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU STAŁEGO WYRÓWNAWCZEGO LUB RENTY SOCJALNEJ; do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład

 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Tak skompletowane dokumenty należy przedstawić w dziale Administracja mieszczącym się                     przy ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia , II piętro, p. 200

Opłat można dokonywać w formie płatności gotówkowej, bądź w formie przelewu na następujący numer konta:

Konto Nest Bank 63 1870 1045 2078 1068 8049 0001

 

Kwota:

w tytule przelewu wpisując: Imię i nazwisko podopiecznego, pobyt w ZOL za mc. (wpisz nazwę miesiąca i roku)