Rumia ul. Derdowskiego 23

Poradnia Preluksacyjna - USG bioderek

58 72 72 402

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i  Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

 

 

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959
  58 72 72 916
  58 72 72 910
  58 72 72 915

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

-Sekretariat

58 72 72 932
   

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia, urologia 58 72 72 440
kardiologia

58 72 72 440

Poradnia poł.-gin 58 72 72 412

Kolonoskopia - badania przesiewowe

Kolonoskopia i gastroskopia - prywatne i NFZ

58 72 72 404

58 72 72 445

Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405
Szpital Chirurgii Jednego Dnia 58 72 72 444
ZOL- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 58 72 72 448

 

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja na szczepienie p/COVID-19

58 72 72 950

58 72 72 499Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

 POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554

 Bolszewo, ul. Leśna 35

Gabinet Stomatologiczny

501 165 171Rumia, ul. Kościelna 6

Gabinet Stomatologiczny dla dzieci

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

Gabinet Stomatologiczny

796 780 538Rumia, ul. Górnicza 19

Gabinet Stomatologiczny

539 530 964

 


Poradnia Psychologiczna dla dzieci


-10 Lutego 13, 84-200 Wejherowo

-ul. gen. Józefa Wybickiego 48, 84-842 Sopot

-ul. Wioślarska 12, 81-001 Gdynia

-ul. Piotrkowska 27/6, 80-180 Gdańsk

 

Poradnia Psychologiczna dla dzieci 

600 053 419

 


TELEPORADY LEKARSKIE

 

Załącznik nr 1

Informacja o warunkach udzielania Teleporad przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Nr 1 w Rumi z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie Teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem Przychodni.

 

1.  Teleporada  jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez NZOZ Nr 1 w Rumi.

2. Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z Teleporady jest możliwa od poniedziałku do  piątku           w  godzinach: 08:00 - 18:00. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu Teleporady w  Rejestracji NZOZ Nr 1       pod numerem telefonu 58 72 72 401.

3. Pracownik Rejestracji dokonuje identyfikacji Pacjenta poprzez podanie przez niego imienia, nazwiska, PESEL oraz numeru telefonu. Teleporady udzielane są przez NZOZ NR 1 od  poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -18:00

4.  Teleporady w NZOZ Nr 1 udzielane są przy użyciu bezpośredniego (lekarz - pacjent) systemu łączności telefonicznej.

5. Lekarz oddzwania do Pacjenta na wskazany podczas rejestracji przez niego numer telefonu.

6. W przypadku braku kontaktu z pacjentem, Świadczeniodawca podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z Pacjentem, w odstępnie co najmniej 5 minut. W przypadku, gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie Teleporady, lekarz poinformuje pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej w  bezpośrednim kontakcie, ustalając z pacjentem termin wizyty w Przychodni.

7. Podczas Teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej: udzielić porady medycznej, zlecić badania dodatkowe: laboratoryjne lub obrazowe, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o zaordynowanych lekach, wystawić-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na   wyroby medyczne lub e-zwolnenie (Załącznik nr 2)

8. W ramach Teleporady Pacjent może wysłać do NZOZ nr 1 w formie elektronicznej kopię dokumentacji medycznej lub wyników badań na dedykowany adres e-mail. Przesłane dokumenty są  zaczytywane do indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta, następnie trwale usuwane z  konta pocztowego, na który zostały przesłane.

9. Pacjent, bez względu na fakt rezerwacji terminu Teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się  do   najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

10.   Wizyty osobiste pacjentów:

 Pacjent ma prawo do wizyty bezpośredniej w gabinecie lekarza POZ:

-        W każdym przypadku, kiedy on lub jego ustawowy opiekun nie wyraża na teleporadę

-         Cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.

-        Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej

-        Dziecko nie ma jeszcze 6 lat.

-        Wizyta jest pierwszą poradą  u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ po wskazaniu  ich w  deklaracji wyboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi medyczne

Niżej przedstawiamy usługi medyczne świadczone na terenie naszego NZOZ-u nr 1 zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jak również odpłatnie w zakresie :

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradni specjalistycznych
 • Rehabilitacji
 • Medycyny pracy
 • Diagnostyki
 • Gabinetu zabiegowego

 

Dokument ubezpieczenia

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z wytycznymi NFZ jesteście Państwo zobligowani do przedstawiania aktualnego dokumentu ubezpieczenia przy każdorazowej rejestracji do lekarza rodzinnego POZ jak również lekarza specjalisty.

Zapamiętaj,

że dokument ubezpieczenia jest podstawą wszelkich bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym wypadku Pacjent ponosi koszty leczenia.

(Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty ubezpieczenia.

Dokument ubezpieczenia stanowi:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę  LUB
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy LUB
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • w przypadku włączenia do ubezpieczenia członka rodziny zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem członka rodziny

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS lub
 • dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

7. Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):

 • dla członków rodziny: ZCZA, ZCNA (włączenie do ubezpieczenia członków rodziny) wraz z aktualnym drukiem RMUA osoby ubezpieczające

*w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: jeżeli nie są ubezpieczeni przez rodziców: legitymacja studencka wraz z zaświadczeniem z uczelni o objęciu przez uczelnie ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
 • Certyfikat

Ważność dokumentu ubezpieczenia

Ważność dokumentu ubezpieczenia obejmuje miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie ubezpieczenia oraz kolejny miesiąc - jako objęty 30-dniowym uprawnieniem do świadczeń w przypadku utraty ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

 

 

Prawa Pacjenta

 

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.


Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • Pacjentma prawo do świadczeń zdrowotnychudzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjentma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących
 • W sytuacji ograniczonej możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent na prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.

W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na  zagrożenie zdrowia lub życia!

 


Prawo wyboru

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru: 

 • w ramachpodstawowej opieki zdrowotnej- lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramachambulatoryjnej opieki specjalistycznej-poradni specjalistycznej udzielającej świadczeń we właściwym zakresie , które mają umowę z NFZ.Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia wramach kontraktu z NFZ jest dowolny;

 

Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (czyli poradni specjalistycznej), jednakże to prawo wyboru nie jest równoznaczne z prawem wyboru lekarza udzielającego świadczeń w danej poradni. W przypadku gdy dana poradnia zatrudnia kilku lekarzy danej specjalności pacjent leczący się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie ma prawa wyboru konkretnego lekarza prowadzącego leczenie. W sytuacji, gdy dana poradnia specjalistyczna zatrudnia kilku specjalistów z danej dziedziny i wszyscy oni przyjmują na bieżąco, nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby pacjent mógł wskazać lekarza, u   którego chciałby się leczyć. Brak ustawowego prawa nie oznacza braku możliwości. Przychylenie się do woli pacjenta w zakresie wyboru konkretnego lekarza zależne jest w tym wypadku od woli świadczeniodawcy.

 • w ramachleczenia stomatologicznego- poradni specjalistycznej realizującej świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, posiadającej umowę z NFZ;
 • w ramachleczenia szpitalnego- dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

 


Prawo do informacji 

 • Pacjentma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.
 • Pacjentma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcyoraz oosobach udzielających tych świadczeń.
 • Pacjentma prawo do informacjizrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.
 • Pacjentma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
 • Pacjentma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.

Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i  w      zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia!

W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z  pacjentem.

 


Prawo do wyrażenia zgody

 • Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat,ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku - opiekun faktyczny,jeżeli pacjent:
  • nie ukończył 18 lat,
  • jest całkowicie ubezwłasnowolniony,
  • niezdolny do świadomego wyrażenia zgody.
 • Pacjentma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia. Prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego ma pacjent:
  • który ukończył 16 lat,
  • ubezwłasnowolniony,
  • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej!

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia.

 

 


Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 • Pacjent ma prawo do poufności- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, awszczególności ojego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach. Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

 


Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 • Pacjentma prawo do poszanowania intymności i godności- osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować wsposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 • Pacjentma prawo do godnego umierania.
 • Pacjentma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

 


Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 • Pacjentma prawo do dostępu do dokumentacji medycznejdotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 


Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 • Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu)ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych wdepozycie. Koszty przechowywania ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego ostanie zdrowia pacjenta.

 


Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu),ma prawo do kontaktuosobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
 • Pacjentma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu). Jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta. Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik zakładu, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w lokalu zakładu opieki zdrowotnej.

Prawo do opieki duszpasterskiej

 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

 


Skargi pacjentów

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
 • złożyć skargę doRzecznika Praw Pacjenta;;
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przyOkręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przyOkręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych- jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
 • skierować sprawę do sądu - jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
 • złożyć skargę do świadczeniodawcy;
 • złożyćskargę do NFZ. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

 


Odstąpienie od leczenia

W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta. Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek:

 • uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia;
 • uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Więcej informacji na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta (także Rzecznika Praw Pacjenta)

800 190 590

(bezpłatny numer z tel. stacjonarnych i komórkowych)

czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00