Rumia ul. Derdowskiego 23


1.Rejestracja POZ - Lekarz Rodzinny i Pediatra

                                                     58 72-72-401

2.Rejestracja specjalistyczna:


- chirurgia ogólna i dziecięca      58 72 72 402
- ortopedia                                    58 72 72 402
- urologia
                                          58 72 72 402

- por. zdrowia psychicznego       58 72 72 402
   

Poradnia stomatologiczna:        58 72-72-959

Poradnia rehabilitacyjna:          58 72-72-955

Diagnostyka Obrazowa              58 72-72-940
                                          

Sekretariat                                   58 72-72-932


Rumia ul. Miłosza 3


1.Alergologia, pulmunologia, dermatologia, okulistyka,

laryngologia,choroby zakaźne,

reumatologia, neurologia, kardiolog

                                                        58 72- 72-440

2. Poradnia położniczo-ginekologiczna


                                                        58 72-72-412

3.Kolonoskopia i gastroskopia    58 72-72-404

4. Tomograf komputerowy          58 72-72-404

    Rezonans Magnetyczny           58 72-72-404Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

                   58 72-72-950

 

Wejherowo ul. 10 Lutego 13,
  

 
POZ - Lekarz Rodzinny               58 782-44-33


Poradnia Stomatologiczna           58 739-65-54

Klinika Wysokospecjalistyczna z Chrirugią Jednego Dnia

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia Kliniki Wysokospecjalistycznej z Chirurgią Jednego Dnia pragniemy polecić Państwu do przeczytania załączony artykuł pochodzący z gazety rumskiej. Klinika Wysokospecjalistyczna z Chirurgią Jednego Dnia

 

NOWY SPOSÓB REJESTRACJI

 

Informacja!

Od 1.01.2013 roku do rejestracji niezbędne będzie podanie numeru pesel oraz dokument potwierdzający tożsamość:

-      dowód osobisty

-      paszport

-      prawo jazdy

w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia to:

-      aktualna legitymacja szkolna.

 

Uwaga!

mimo udogodnień wskazane jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia

 

 

 

 

Usługi medyczne

Niżej przedstawiamy usługi medyczne świadczone na terenie naszego NZOZ-u nr 1 zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jak również odpłatnie w zakresie :

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradni specjalistycznych
 • Rehabilitacji
 • Medycyny pracy
 • Diagnostyki
 • Gabinetu zabiegowego

 

Dokument ubezpieczenia

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z wytycznymi NFZ jesteście Państwo zobligowani do przedstawiania aktualnego dokumentu ubezpieczenia przy każdorazowej rejestracji do lekarza rodzinnego POZ jak również lekarza specjalisty.

Zapamiętaj,

że dokument ubezpieczenia jest podstawą wszelkich bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym wypadku Pacjent ponosi koszty leczenia.

(Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty ubezpieczenia.

Dokument ubezpieczenia stanowi:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę  LUB
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy LUB
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • w przypadku włączenia do ubezpieczenia członka rodziny zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem członka rodziny

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS lub
 • dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

7. Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):

 • dla członków rodziny: ZCZA, ZCNA (włączenie do ubezpieczenia członków rodziny) wraz z aktualnym drukiem RMUA osoby ubezpieczające

*w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: jeżeli nie są ubezpieczeni przez rodziców: legitymacja studencka wraz z zaświadczeniem z uczelni o objęciu przez uczelnie ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
 • Certyfikat

Ważność dokumentu ubezpieczenia

Ważność dokumentu ubezpieczenia obejmuje miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie ubezpieczenia oraz kolejny miesiąc - jako objęty 30-dniowym uprawnieniem do świadczeń w przypadku utraty ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.