Rumia ul. Derdowskiego 23


1.Rejestracja POZ - Lekarz Rodzinny i Pediatra

                                                     58 72-72-401

2.Rejestracja specjalistyczna:


- chirurgia ogólna i dziecięca      58 72 72 402
- ortopedia                                    58 72 72 402
- urologia
                                          58 72 72 402

- por. zdrowia psychicznego       58 72 72 402
   

Poradnia stomatologiczna:        58 72-72-959

Poradnia rehabilitacyjna:          58 72-72-955

Diagnostyka Obrazowa              58 72-72-940
                                          

Sekretariat                                   58 72-72-932


Rumia ul. Miłosza 3


1.Alergologia, pulmunologia, dermatologia, okulistyka,

laryngologia,choroby zakaźne,

reumatologia, neurologia, kardiolog

                                                        58 72- 72-440

2. Poradnia położniczo-ginekologiczna


                                                        58 72-72-412

3.Kolonoskopia i gastroskopia    58 72-72-404

4. Tomograf komputerowy          58 72-72-404

    Rezonans Magnetyczny           58 72-72-404Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

                   58 72-72-950

 

Wejherowo ul. 10 Lutego 13,
  

 
POZ - Lekarz Rodzinny               58 782-44-33


Poradnia Stomatologiczna           58 739-65-54

RODO - Polityka ochrony danych osobowych

 

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Informuję, że:

1.   „Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego 23(dalej NZOZ NR 1).

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest

Ewelina Dołżyńska tel. 58 72 72 917 e-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń medycznych na podstawie Art. 9 ust. 2 lit.)h Rodo, Ustawy z dn.6 listopada 2008r art.23 (Dz.U. z 2018 poz.1318) i ustawy z dn.15.04.2011 (Dz.U.z 2018 poz. 160) 

NZOZ NR 1 będzie przekazywać Pana/Pani dane dotyczące zdrowia

oraz udzielonych świadczeń medycznych do:

·         POW NFZ,

·         Ministerstwa Zdrowia,

·         Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

·          oraz innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu                            i na rzecz NZOZ NR 1.

Ponadto NZOZ NR 1 będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia przez okres, o którym mowa w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, oraz w przepisach szczególnych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających     przetwarzaniu;

· sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

· żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

   w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

·  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Ewelina Dołżyńska

Tel: 58 72 72 917, E-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego23.

 

Wspomnienie o Grzegorzu Szalewskim

Grzegorz Szalewski urodził się 19 kwietnia 1956 roku w Kościerzynie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w latach 1971-1975 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przy ulicy Starowiejskiej.

W 1975 roku z najlepszym wynikiem z egzaminów wstępnych został studentem Akademii Medycznej
w Gdańsku, którą ukończył w 1981 roku dyplomem lekarza. Pracował w Akademii Medycznej w Gdańsku
i w Szpitalu w Wejherowie, a w 1983 roku rozpoczął pracę w Przychodni w Rumi, gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii. Jako pierwszy rumski lekarz otworzył prywatny gabinet lekarski.
Od 1990 roku pełnił funkcję Kierownika Miejskiej Przychodni Rejonowej w Rumi i kierownika Pogotowia Ratunkowego w Rumi. Przeprowadził generalny remont przychodni, w tym czasie została także uruchomiona Przychodnia przy ulicy Katowickiej. W 1999 roku uzyskał tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie medycyny rodzinnej.

Po reformie administracji w 1998 roku został radnym powiatowym, a 12 listopada 1998 roku przez Radę Powiatu wybrany Starostą Wejherowskim I Kadencji. Przez 4 lata kadencji jako Starosta przyczynił się m.in. do rozbudowy Rumi i pozyskiwania środków na inwestycje w mieście.
Był gorącym propagatorem utworzenia Liceum Kaszubskiego, projektodawcą utworzenia w Wejherowie filii Wyższej Szkoły Morskiej - pierwszej wyższej uczelni w mieście.

Przeprowadził restrukturyzację służby zdrowia w ramach programu pilotażowego. Przy współpracy
z ówczesną Minister Zdrowia śp. Franciszką Cegielską jako pierwszy starosta w Polsce sprywatyzował usługi medyczne lecznictwa ambulatoryjnego.

Jako szef organu założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przyczynił się do remontu i rozbudowy szkoły. Na uroczystościach 50- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich przekazując nowy sztandar szkoły ówczesnemu dyrektorowi Jerzemu Hoppe, wypowiedział słowa, które przeszły do historii szkoły: „ Ta szkoła mnie wychowała, dała podstawy naukowe, w tej szkole poznałem najlepszych profesorów, z tej szkoły wyszli najlepsi moi przyjaciele, a najważniejsze w tej szkole poznałem własną żonę". W 2002 roku przeciął wstęgę na otwarciu hali sportowej przy I LO.

Po pracy w samorządzie ponownie wziął na siebie dużą odpowiedzialność za stan zdrowia Rumian, najpierw w ramach spółki cywilnej N ZOZ, a od 01.01.2005r. jako samodzielny właściciel N ZOZ nr 1
w Rumi. Szybko rozszerzył zakres działalności o dodatkowe poradnie zdrowotne, rozbudowując na te potrzeby rumską przychodnię. 21 marca 2011 roku otworzył filię NZOZ nr 1 w Wejherowie, a w 2017 roku oddał do użytku nowy budynek przy ulicy Miłosza 3 w Rumi, z 2 salami operacyjnymi, pracownią rezonansu i tomografii komputerowej, gamma kamerą i PET, gabinetami, w których wykonuje się zabiegi endoskopowe.

W 2010 roku przez okres 2 lat sprawował mandat Radnego Powiatowego.

Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego był pomysłodawcą, organizatorem
i promotorem Zjazdów Kaszubów oraz fundatorem stypendium dla najlepszego maturzysty języka kaszubskiego.
Był współzałożycielem Fundacji Słowo i współorganizatorem konkursów biblijnych dla młodzieży.

Uczestniczył w tworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej w Liniewie. Był mecenasem rozwoju oświaty
w tej gminie, Angażował się osobiście w pozyskiwanie środków na nowe inwestycje, w tym budowę dróg, przedszkoli i placów zabaw dla dzieci.

Był Członkiem założycielem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej  i vice przewodniczącym Rady DLGR. Dzięki jego wsparciu wybudowano Nową  Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie i wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Polanowie.
Był hojnym sponsorem pielgrzymek Kaszubów, festynów parafialnych, imprez i spotkań kulturalnych, odbywających się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.


Myśląc o jego sylwetce ukazuje się wiele portretów:

Lekarza, który leczył całe pokolenia dzieci, często podczas wizyt domowych do późnych godzin nocnych .
Przedsiębiorcy, którego ogromne dzieło będzie zawsze służyło pacjentom.
Wizjonera i prawdziwego aktywizatora działań samorządowych, z własnej inicjatywy pozyskującego wielomilionowe środki na rozwój gmin i powiatów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

Dobrego gospodarza

Prawdziwego mecenasa kultury Kaszub.

Prawdziwego przyjaciela każdego mieszkańca gminyRumia i powiatu wejherowskiego

Nigdy się nie zatrzymywał.

nigdy nie stosował półśrodków

Był niestrudzenie ogromnym aktywistą i działaczem społecznym "pro bono".

 

 


Wspomnienie napisała
Katarzyna Szalewska - córka

 

 

O nas

NZOZ nr 1 rozpoczął działalność 1.11.2000r. została zarejestrowany w rej ZOZ Wojewody Pomorskiego pod numerem 000-575 dnia 08.09.2000r. Początkowo działalność prowadzona była w budynku przy ul. Derdowskiego 24 w zakresie POZ i świadczono usługi pielęgniarskie z zakresu medycyny szkolnej w szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1, 84-230 Rumia, ul. Kościelna 6
 2. Szkoła Podstawowa Nr 6, 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30
 3. Szkoła Podstawowa Nr 10, 84-230 Rumia, ul. Górnicza 19
 4.  Gimnazjum Nr 1, 84-230 Rumia, Rodziewiczówny 10
 5. Gimnazjum Nr 4, 84-230 Rumia, ul. Batorego 29
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57
 8. Zespół Szkół Specjalnych, 84-230 Rumia, ul. Sabata 12

NZOZ był wyposażony w aparat rtg Farum, aparat EKG, szczątkowo prowadzona była działalność rehabilitacyjna.

Od 01.01.2001 r. w nowo wybudowanych pomieszczeniach na ponad 400m2 otwarta została poradnia rehabilitacyjna wyposażona w nowo zakupiony sprzęt: 2 wirówki kończyn dolnych, 1 wirówka kończyn dolnych, wannę czterokomorową, aparaty do laseroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, prądów, mała sala do ćwiczeń gimnastycznych. A od kwietnia 2010 r. poradnia rehabilitacyjna powiększyła się o duża salę ćwiczeń ok. 200m2. Do poradni rehabilitacyjnej zakupiony został także nowy sprzęt: urządzenia do krioterapii miejscowej, laseroterapii, i sprzęt fizjoterapeutyczny firmy Kettler, nową kabinę UGUL wraz z osprzętem, fotele masujące.

Od 01.01.2001r. otwarto poradnię okulistyczną wyposażoną w całkowicie w nowy sprzęt. Zakres świadczonych usług w zakresie specjalistyki ulegał zwiększeniu praktycznie corocznie. W kwietniu 2010r w nowo wybudowanych pomieszczeniach poradni specjalistycznej otwarto następujące poradnie:

 1. Poradnia alergologiczna
 2. Poradnia kardiologiczna
 3. Poradnia dermatologiczna
 4. Poradnia neurologiczna
 5. Poradnia onkologiczna
 6. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 7. Poradnia reumatologiczna
 8. Poradnia ginekologiczno - położnicza
 9. Poradnia chirurgii ogólnej
 10. Poradnia ortopedyczna
 11. Poradnia okulistyczna
 12. Poradnia otolaryngologiczna
 13. Poradnia logopedyczna
 14. Poradnia urologiczna

Od stycznia 2002r. działa poradnia zdrowia psychicznego, a od 2008r. w ramach tej poradni działa poradnia psychologiczna.

W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych NZOZ wygrał konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Nowo otwarta pracownia rtg od kwietnia 2010 r. wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia rentgenowskie:

Aparat rtg PROTEUS firmy GE Medical Systems Polska w cyfrowym systemie obróbki zdjęć rtg z możliwością przesyłu zdjęć w wewnętrznej sieci informatycznej. Zakupiono aparat rtg Kodak 8000C drugi pod względem zaawansowania technologicznego w Polsce. Zakupiono najnowszy aparat densytometryczny, najnowszej technologii na rynku od 3 lat. Aparat mammograficzny PERFORMA z automatyczną wywoływarką zdjęć i z najnowocześniejszym typem negatoskopu do odczytywania zdjęć. Poradnia laryngologiczna została wyposażona w kabinę ciszy, najnowszy typ audiometru i elektroniczny tympanometr. Poradnia neurologiczna została wyposażona w aparat do badań EEG, przewodnictwa nerwowego, potencjałów . Na wyposażeniu poradni kardiologicznej znajduje się zestaw urządzeń do prób wysiłkowych wykonywanych na bieżni lub cykloergonometrze, aparaty holter EKG i RR oraz echokardiograf. Przychodnia wyposażona jest w 2 aparaty usg: siemens typu Doppler kolorowy do odczytywania przepływu krwi żylnej i tętniczej, oraz drugi aparat usg z sondami do badań ginekologicznych i urologicznych. W poradni dermatologicznej na wyposażeniu znajduje się aparatura do krioterapii, oraz aparaty w zakresie promieniowania UVA i UVB (leczenie łuszczycy, trądzików i innych chorób skórnych). W poradni chorób płuc wykonuje się nowymi aparatami spirometrycznymi badania wydolności oddechowej. Ze względu na system rozliczeń z NFZ i sposobem przekazywania danych w całej przychodni powstała sieć teleinformatyczna wyposażona w serwer i dziesiątki komputerów. Zainstalowano nową centralę automatyczną wewnętrzną, oraz podłączono 10 zewnętrznych linii telefonicznych.

Znacznemu zwiększeniu uległa ilość świadczonych usług stomatologicznych . Wszystkie gabinety stomatologiczne NZOZ Nr 1 przy ul Derdowskiego 23 oraz 5 gabinetów szkolnych zostały wyposażone w nowe unity stomatologiczne, a w chirurgii szczękowej w pełne oprzyrządowanie do wykonywania usług implantologicznych. Na co dzień przyjmuje także lekarz protetyk. Dla mieszkańców całej Rumi świadczymy całodobową opiekę lekarską w Rumi przy ul. Derdowskiego 23. W trakcie powstawania NZOZ Nr 1 w zakresie lekarza rodzinnego świadczyliśmy usługi dla 17 tys. pacjentów w tej chwili liczba ta wzrosła do ponad 26 tys. Usługi stomatologiczne świadczyliśmy w 3 gabinetach lekarskich, obecnie usługi świadczy 11 lekarzy stomatologów. Od podstaw powstała poradnia rehabilitacyjna, poradnia zdrowia psychicznego, ilość świadczonych usług w stomatologii wzrosła ośmiokrotnie, a ilość usług w zakresie poradni specjalistycznych dziesięciokrotnie. Obecnie jesteśmy największą przychodnią w powiecie wejherowskim i jedną z największych w województwie pod względem ilości i zakresu świadczonych usług. Związane to było przede wszystkim z rozbudową i modernizacją bazy lokalowej, powierzchnia przychodni 01.11.2000r. wynosiła 700m2 a obecnie wynosi ponad 3000 m2. Wiązało się to także z zakupem bardzo dużej ilości sprzętu i wyposażenia.

21 marca 2011 roku w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej rozpoczęła swoją działalność filia naszego NZOZ-u,  której siedziba mieści się w Wejherowie przy ul. 10 Lutego 13. Zakres opieki medycznej obejmuje podstawową opiekę zdrowotną i  badania laboratoryjne.

W październiku 2011 roku zakupiony został aparat USG SA X 8-LU-EXP z opcją 3/4D dla celów ginekologiczno-położniczych i badania piersi. Dokładniejszy opis aparatu jednej z najnowocześniejszej diagnostyki obrazowej znajduje się w zakładce Usług Medyczne (Diagnostyka).

Wszystkie te zmiany były możliwe dzięki pracowitemu i zaangażowanemu zespołowi pracowników w trakcie 10 letniego funkcjonowania NZOZ - większość pracowników podnosiła swoje kwalifikacje i umiejętności. 3 osoby ukończyły studia magisterskie z zakresu zarządzania, 4 osoby zdobyły tytuł magistra w zakresie rehabilitacji,a 3 ukończyły wyższe studia licencjackie. Wszystkie pielęgniarki ukończyły kursy specjalistyczne kwalifikacyjne z zakresu: pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego, pielęgniarka w miejscu nauczania i wychowania, położnej środowiskowo- rodzinnej. Technicy radiologii ukończyli kursy radiologicznej ochrony pacjenta oraz kursy z obsługi nowoczesnego sprzętu. Wszystkie pomoce stomatologiczne nabyły kwalifikacje asystentki stomatologicznej lub higienistki stomatologicznej. Wszyscy lekarze podnosili swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie specjalizacji i różnego rodzaju certyfikaty. W trakcie funkcjonowania NZOZ - u 5 lekarzy uzyskało stopień specjalizacji z medycyny rodzinnej, 1 lekarz tytuł specjalisty chorób dziecięcych, 2 lekarzy tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, 1 lekarz tytuł specjalisty hipertensjologii, 1 lekarz tytuł specjalisty radiologii, 1 lekarz tytuł specjalisty kardiologa. Obecnie kilku lekarzy jest w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji głownie z zakresu podspecjalizacji medycznej. W POZ pracowało na początku 11 lekarzy, obecnie pracuje 16. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu gwarantuje podwyższenie poziomu świadczonych usług.

Z zakresu poradni specjalistycznych, stomatologicznych, rehabilitacyjnych świadczymy usługi nie tylko dla mieszkańców Rumi, ale też Wejherowa, Pucka i Gdyni, Ilość usług świadczonych dla pacjentów spoza terenu miasta Rumi stanowi obecnie ponad 40%. Zakres świadczonych usług i możliwości techniczne powodują, że pacjenci z terenu miasta Rumi mają jedną z najlepszych dostępności do usług medycznych w ramach NFZ w województwie pomorskim.

Dążenie wszystkich pracowników naszego zakładu do ciągłego wzrostu jakości świadczonych usług było podstawą starań o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat ten otrzymaliśmy 04.05.2010r.

W realizacji naszych usług medycznych najwyższym priorytetem jest dobro pacjentów. W perspektywie kilku lat zamierzamy wybudować pierwszy szpital w Rumi z wykorzystaniem technologii i sprzętu na najwyższym poziomie, używany na świecie nie dłużej niż 3 lata, co da możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie projektu. Projekt szpitala w tej chwili powstaje w pracowni architektonicznej mgr Lucyny Jagiełłko - Sławianowskiej i mgr inż. Krzysztofa Zorna. NZOZ nr 1 przewiduje otwarcie także filii swojego zakładu w innych ościennych miastach.

Priorytetem naszego Zakładu jest ciągły wzrost jakości świadczonych usług, poszerzanie ich zakresu , a co za tym idzie , ciagły wzrost ilości Pacjentów i zwiększanie ich zadowolenia.

Grzegorz Szalewski

INWESTYCJE

N ZOZ nr 1 w Rumi pragnie przedstawić  swoje zamierzenia inwestycyjne,

które będą realizowane w najbliższym czasie.

 

 

 

 

 1.  Budowa Przychodni Lekarskiej w Gdyni - Obłużu przy ulicy Płk. Dąbka. Planowany termin oddania placówki do użytku to koniec 2012 roku. Niżej przedstawiamy widok nowo powstającej przychodni zdrowia.

 

 

 

 

 

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją i miejscami hotelowymi dla osób starszych w Rumi przy ulicy Chopina. Zakończenie tej inwestycji przewidywane jest na drugi kwartał 2013 roku. Obok umieszczamy widok mającego powstać zakładu.

 

 

 

 

3. Uległy zmianie plany dotyczące powstania pierwszego w Rumi szpitala. Budynek powstanie nie na zbiegu ulic Pułaskiego i Miłosza, jak pierwotnie zakładano, lecz przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego.

W związku z tym N ZOZ nr 1 będzie musiał ponieść koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze miasta, po zapłaceniu przez nas kosztów, związanych z wykonaniem planu, zobowiązały się  do sporządzenia  tegoż planu w 2013 roku. Planujemy w 2014 roku wykonanie dokumentacji :architektonicznej, konstrukcyjnej i branżowej.

Postaramy się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

W 2014 roku chcemy  rozpocząć  budowę szpitala, a w 2015 oddać go do użytku.

Szpital budowany będzie z wykorzystaniem technologii i sprzętu na najwyższym poziomie, używanym na świecie nie dłużej niż 3 lata.

Przy realizacji inwestycji mamy zamiar współpracować z  grupą kapitałową Quality All Development Finryan.

Po wykonaniu koncepcji architektonicznej  przedstawimy Państwu wizualizację szpitala.

 

4. Przychodnia Specjalistyczna  na rogu ul. Miłosza i Pułaskiego - Jesteśmy w trakcie projektu przychodni specjalistycznej ze szpitalnym oddziałem chirurgii jednego dnia.

Projekt architektoniczny jest gotowy - Architekt, p. Lucyna Sławianowska-Jagiełka.  Obecnie powstawać będą projekty branżowe, które w  ciągu 3 miesięcy zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego

 wWejherowie.

Obok przedstawiamy widok  mającej powstać przychodni specjalistycznej.

W nowo wybudowanym budynku przychodni mieścić się będą:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia gastroenterologiczna z pracownią endoskopii (badanie gastroskopowe i kolonoskopia)
 • Poradnia ginekologiczno-endokrynologiczna
 • Poradnia okulistyczna (Por. leczenia jaskry, por. leczenia zeza)
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej z tomokomputerem, rezonansem magnetycznym, USG 3D
 • Zakład Optyczny
 • Oddział chirurgii jednego dnia

5. Jesteśmy w trakcie realizacji wniosku B2B w ramach Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, Tytuł : wdrożenie systemu B2B integrującego proces obiegu wyników badan diagnostycznych pomiędzy N ZOZ nr 1 a partnerami w standardzie EDI/HL7 z implementacją zaawansowanego podpisu elektronicznego.

Jesteśmy po ocenie merytorycznej i przed podaniem oceny punktowej przez PARP.

Efektem wdrożenia wniosku  będzie możliwość  internetowej rejestracji Pacjentów,elektroniczny podpis, elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej.

6. Przygotowujemy się do kolejnego działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, wdrożenie Osi Priorytetowej 1 „Rozwiązania innowacyjne w MSP 1.2­_3. Naszym celem jest uzyskanie środków na zakup sprzętu medycznego na najwyższym poziomie, najnowszej generacji, używany na świecie nie dłużej niż przez 3 lata. W  ramach programu mamy zamiar zakupić:

-Laser okulistyczny Opto YAG&SLT firmy Optotek

-Aparat  USG Acuson x 300 Premium Edition firmy Siemens

-Spektralny Optyczny Koherentny Tomograf - SOCT Copernicus HR firmy Optopol