Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

- poradnia diabetologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

-USG

58 72 72 402

-Sekretariat

58 72 72 932
Poradnia Stomatologiczna  
lek. stom. Marek Mroczkowski 58 72 72 916
lek. stom. Jakub Warmuz 58 72 72 915
lek. stom. Barbara Basiel 58 72 72 959
lek. stom. Janina Musiuk-Mordarska 58 72 72 959
Poradnia Chirurgiczna Stomatologiczna 58 72 72 910
Poradnia Protetyczna 58 72 72 910

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 404

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

- POZ Lekarz Rodzinny

58 782 44 33

-Poradnia Stomatologiczna

58 739 65 54

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Informuję, że:

1.   „Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego 23(dalej NZOZ NR 1).

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest

Ewelina Dołżyńska tel. 58 72 72 917 e-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń medycznych na podstawie Art. 9 ust. 2 lit.)h Rodo, Ustawy z dn.6 listopada 2008r art.23 (Dz.U. z 2018 poz.1318) i ustawy z dn.15.04.2011 (Dz.U.z 2018 poz. 160) 

NZOZ NR 1 będzie przekazywać Pana/Pani dane dotyczące zdrowia

oraz udzielonych świadczeń medycznych do:

·         POW NFZ,

·         Ministerstwa Zdrowia,

·         Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

·          oraz innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu                            i na rzecz NZOZ NR 1.

Ponadto NZOZ NR 1 będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia przez okres, o którym mowa w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, oraz w przepisach szczególnych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających     przetwarzaniu;

· sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

· żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

   w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

·  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Ewelina Dołżyńska

Tel: 58 72 72 917, E-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego23.