Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

- USG

58 72 72 402
-Sekretariat 58 72 72 932

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 404

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 23

- POZ Lekarz Rodzinny

58 72 72 950

-Poradnia Stomatologiczna

58 73 65 655

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Informuję, że:

1.   „Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego 23(dalej NZOZ NR 1).

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest

Ewelina Dołżyńska tel. 58 72 72 917 e-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń medycznych na podstawie Art. 9 ust. 2 lit.)h Rodo, Ustawy z dn.6 listopada 2008r art.23 (Dz.U. z 2018 poz.1318) i ustawy z dn.15.04.2011 (Dz.U.z 2018 poz. 160) 

NZOZ NR 1 będzie przekazywać Pana/Pani dane dotyczące zdrowia

oraz udzielonych świadczeń medycznych do:

·         POW NFZ,

·         Ministerstwa Zdrowia,

·         Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

·          oraz innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu                            i na rzecz NZOZ NR 1.

Ponadto NZOZ NR 1 będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia przez okres, o którym mowa w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, oraz w przepisach szczególnych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających     przetwarzaniu;

· sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

· żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

   w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

·  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Ewelina Dołżyńska

Tel: 58 72 72 917, E-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego23.