Rumia ul. Derdowskiego 23


1.Rejestracja POZ - Lekarz Rodzinny i Pediatra

                                                     58 72-72-401

2.Rejestracja specjalistyczna:


- chirurgia ogólna i dziecięca      58 72 72 402
- ortopedia                                    58 72 72 402
- urologia
                                          58 72 72 402

- por. zdrowia psychicznego       58 72 72 402
   

Poradnia stomatologiczna:        58 72-72-959

Poradnia rehabilitacyjna:          58 72-72-955

Diagnostyka Obrazowa              58 72-72-940
                                          

Sekretariat                                   58 72-72-932


Rumia ul. Miłosza 3


1.Alergologia, pulmunologia, dermatologia, okulistyka,

laryngologia,choroby zakaźne,

reumatologia, neurologia, kardiolog

                                                        58 72- 72-440

2. Poradnia położniczo-ginekologiczna


                                                        58 72-72-412

3.Kolonoskopia i gastroskopia    58 72-72-404

4. Tomograf komputerowy          58 72-72-404

    Rezonans Magnetyczny           58 72-72-404Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

                   58 72-72-950

 

Wejherowo ul. 10 Lutego 13,
  

 
POZ - Lekarz Rodzinny               58 782-44-33


Poradnia Stomatologiczna           58 739-65-54

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Informuję, że:

1.   „Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego 23(dalej NZOZ NR 1).

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest

Ewelina Dołżyńska tel. 58 72 72 917 e-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń medycznych na podstawie Art. 9 ust. 2 lit.)h Rodo, Ustawy z dn.6 listopada 2008r art.23 (Dz.U. z 2018 poz.1318) i ustawy z dn.15.04.2011 (Dz.U.z 2018 poz. 160) 

NZOZ NR 1 będzie przekazywać Pana/Pani dane dotyczące zdrowia

oraz udzielonych świadczeń medycznych do:

·  POW NFZ,

·  Ministerstwa Zdrowia,

·  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

· oraz innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu                            i na rzecz NZOZ NR 1.

Ponadto NZOZ NR 1 będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia przez okres, o którym mowa w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, oraz w przepisach szczególnych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających     przetwarzaniu;

· sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

· żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

   w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

·  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Ewelina Dołżyńska

Tel: 58 72 72 917, E-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego23.

 

Odszeł dr Grzegorz Szalewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy wszystkich, że dnia 28 sierpnia 2017r. zmarł
Dyrektor NZOZ NR 1 w Rumi dr Grzegorz Szalewski.

Z wielkim smutkiem żegnamy

naszego

wspaniałego Szefa  i wspaniałego człowieka,

rozumiejącego  potrzeby ludzi, zawsze gotowego do niesienia pomocy,

wrażliwego na ludzkie problemy, zasługującego na szacunek wszystkich ,

 którzy mieli okazję go poznać.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Pracownicy N ZOZ-u nr 1 w Rumi

 

Witamy w naszym serwisie